DZISIAJ MAMY

WYDZIAŁ INSPEKCJI I KONTROLI PDF Drukuj Email

Do zakresu działania Wydziału Inspekcji i Kontroli należy w szczególności:

1/ prowadzenie kontroli kompleksowych:
a/ starostów jako organów administracji architektoniczno – budowlanej,
b/ powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,

2/ prowadzenie kontroli doraźnych organów wymienionych w pkt 1, w zakresie określonym przez Wojewódzkiego Inspektora,

3/ prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,

4) prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych oraz stosowania i przestrzegania przepisów ustawy Prawo budowlane, polegającej m.in. na:
a) kontroli zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami ustawy Prawo budowlane, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji pozwolenia na budowę,
b) sprawdzaniu posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,
c) kontroli właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
d) sprawdzaniu dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,

5) współdziałanie z organami administracji architektoniczno-budowlanej oraz kontroli państwowej obejmującej w szczególności:
a) uzgadnianie w miarę potrzeb planów kontroli i prowadzenie wspólnych działań kontrolnych,
b) przekazywanie i wymianę informacji o wynikach kontroli,

6) prowadzenie postępowań administracyjnych w ramach zadań i kompetencji określonych dla Wojewódzkiego Inspektora jako organu I instancji,

7) prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie właściwości Wojewódzkiego Inspektora jako organu I instancji,

8) prowadzenie ewidencji w ramach kompetencji określonych dla Wojewódzkiego Inspektora jako organu I instancji:
a) decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w ustawie Prawo budowlane,
b) rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,

9) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

Pracą Wydziału Inspekcji i Kontroli kieruje Naczelnik Wydziału.

Naczelnik Wydziału:
a / opracowuje projekty planów kontroli i inspekcji,
b / przygotowuje okresowe sprawozdania z działalności wydziału wraz z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i inspekcji w terminach wyznaczonych przez Wojewódzkiego Inspektora.

Podczas nieobecności Naczelnika Wydziału zastępuje go wskazany przez niego pracownik wydziału.

 

OCENA PORTALU

SONDA
 

ODWIEDZINY

Dzisiaj1
Wczoraj0
W tygodniu1
W miesiacu1
Wszystkie4384

VCNT - Visitorcounter

ODWIEDZINY ON-LINE

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość